CWESTIYNAU CYFFREDIN

Byth wedi trefnu Twmpath Dawns o flaen? Neu eisiau'r nesaf i fod yr orau erioed? Croeso i'r Gwestynau Cyffredin ni!

 

Y chwestiwn pwysigaf - rydych chi YN egluro'r dawnsiau?

Band Ceilidh ar gyfer ein priodas - a ddylem?

A ddylem logi disgo yn ogystal a chi?

Beth sy'n hyd da o amser ar gyfer Ceilidh?

Gawn ni ragflas? Oes gennych chi gryno ddisg i ni wrando arni?

Pa mor bell fyddech chi'n fodlon teithio?

Faint ymlaen llaw ddylid eich bwcio?

Sut mae mynd ati i fwcio'r grwp?

Sut byddwn ni'n talu?

Rydym yn hoff o diwn/dawns arbennig - a fyddai'n bosib..?

Ydych chi'n debyg o fod yn swnllyd?

Pa ddawnsfeydd a geir mewn Ceilidh?

Hoffem gael noson a thema Saesnig/Americanaidd/Gwyddelig/Albanaidd a Chymreig - fyddai hyn yn bosib?

Byddwn yn mynd i Geilidh yn aml-a ellid cael dawnsfeydd sy'n cynnig mwy o her i'r dawnswyr?

Pa fath o feniw sydd ei angen?

Aall plant ymuno i mewn?

Mae gennym noson i'w threfnu ac angen achlysur cymdeithasol.

Hoffem godi arian at elusen.

Oes gan y Band yswiriant?

 

Y chwestiwn pwysigaf - rydych chi YN egluro'r dawnsiau?

OES - bydd ein galwr yn esbonio'n araf ac yn glir cam a cham trwy'r ddawnsfeydd - a parhau ti egluro trwy'r dawns os oes angen. Fel arfer mae'r cynulleidfa gymysgliadol o ddawnswyr brofiadol a newyddian - weithiau does neb wedi bod i dawns twmpath o flaen o gwbwl! Y gyfrinach yw cael rhyw gydbwysedd rhwng y dysgu a'r cymryd rhan ac felly edrychwn ar bob Ceilidh ar ei haeddiant ei hun. Nid yw maint yr hwyl yn dibynnu ar eich gallu i ddawnsio!

Band Ceilidh ar gyfer ein priodas - a ddylem?

Yn ol ymchwil wnaed gan Brides Magazine, Ceilidh (neu ddawns twmpath) yw'r ail fath mwyaf poblogaidd o adloniant priodas yn y wlad.
Mae canlyniad arolygon a wnaed ymysg priodferched cyn ac ar ol eu priodas yn ddiddorol dros ben. Wrth gynllunio eu priodas y wledd yw'r flaenoriaeth, nid yr adloniant- ond dengys arolygon, o edrych yn ol, dywedodd priodferched y byddent wedi gwario mwy o'u harian ar adloniant.
Ymysg y gwahoddedigion 'roedd 81% o'r farn mai'r adloniant y mae hwy yn ei gofio bennaf am briodas.

A ddylem logi disgo yn ogystal a chi?

Weithiau mae hyn yn llwyddiantond dro arall ddim. Awgrymwn eich bod yn ystyried hyn yn fanwl gan ofyn y cwestiwn a fyddai yn gyfraniad mawt i noson y gwahoddedigion. Os mai BYDDAI pendant ac nid EFALLAI yw'r ateb yna ewch ymlaen. Er mwyn i'r noson fod yn llwyddiant mawr dylid cynnal y Ceilidh yn gyntaf gyda'r Disgo yn cymryd lle ar ddiwedd y Ceilidh. Ni fyddai cynnal y Ceilidh bob yn ail a'r Disgo yn llwyddiant credwch chi ni.Rhaid sicrhau bod digon o le i ni ac i'r DJ i osod ein cyfarpar - da o beth fyddai ein lleoli ni yn gyfleus i'r allanfa.Wedi i ni orffen gallwn adael yr adeilad gyda'n offerynnau heb aflonyddu ar y Disgo. Gwerthfawrogir 10 - 15 munud i bacio cyn i'r DJ ddechrau a throi'r goleuadau i lawr.

Beth sy'n hyd da o amser ar gyfer Ceilidh?

Fel arfer rhwng 1 a 4 awrar gyfer y math yma o ddawnsio.Pan yn penderfynu ar amser cychwyn y Ceilidh cofiwch ganiatau digon o amser ar gyfer digwyddiadau'r dydd.Ar gyfartaledd dylid caniatau 5 ½ - 6 awr rhwng amser seremoni'r briodas ac amse cychwyn parti'r nos - mwy na'r disgwyl.Mae'r cinio, tynnu lluniau ac, yn enwedig yr areithiauyn cymryd amser. Os na chymerir hyn i ystyriaeth gall y Ceilidh gychwyn yn hwyrach na'r disgwyl. Hoffem baratoi yn union cyn yr amser cychwyna gallwn wneud hynny mewn 30 munud. Fel arfer ni fyddwn yn gwneud ein paratoadau yn gynharach yn y dydd os nbad adlewyrchir hynny yn ein ffi- gan y byddai hynny yn ychwanegu oriau yn ychwanegol i'r 8-10 awr y cytunwyd arnynt am y noson. (O lwytho'r car, teithio, dadlwytho, y paratoadau a'r chwarae ac yna'r un peth eto nes cyrraedd adre).Mwy o amser nag y mae rhywun yn ei feddwl.

Gawn ni ragflas? Oes gennych chi gryno ddisg i ni wrando arni?

Mae YMA draciau MP3i roi rhyw syniad i chwio'n steil a'n gallu. Os cewch drafferth yn eu chwarae ebostiwch neu ffoniwch ni a byddwn yn falch i anfon cryno ddisg i chi.

Pa mor bell fyddech chi'n fodlon teithio?

Fel arfer cyn belled a Chanolbarth Cymru a throsodd i Siroedd Caer ac Amwythig. Gallwn deithio ymhellach ar yr amod bod lle i ni aros noson neu ychwanegiad i'r ffi i dalu am le aros.

Faint ymlaen llaw ddylid eich bwcio?

Gwnewch yn siwr bod y dyddiad ar gael drwy edrych ar ein rhestr ddigwyddiadau. Os ar gael, dylech gysylltu a ni ar unwaith - gall fod y dyddiad wedi ei gymryd yn barod neu yn fwriad gan rywun er nad yn ymddangos felly yn y rhestr.Mae pobl yn ein bwcio drwy'r amser ac mae bwlch rhwng yr amser bwcio ac amser diweddaru'r wefan.Mae'r mwyafrif yn bwcio tua 3 - 6 mis ymlaen llaw a, thwy wneud hynny, fel arfer yn ein cael ar gyfer eu dyddiad dan sylw.

 

Sut mae mynd ati i fwcio'r grwp?

I ddechrau cysylltwch YMA a thrafod eich anghenion - wedi trafod a chytuno ar y manylion gallwn gadarnhau'r bwcio yn ysgrifenedig. Byddwn yn anfon allan lythyr manwl i gadarnhau gan gynnwys Ffurflen Fwcio eglur i chwi ei chymeradwyo a'i llenwi, ei harwyddo a'i dychwelyd. Cewch chi gadw'r llythyr (a chopio'r ffurflenni os dymunwch) fel bod gan y ddwy ochr dystiolaeth ysgrifenedig. Byddai map o sut i gyrraedd y feniw o gymorth mawr i'w anfon yn ol gyda'r blaendal neu ffi bwcio o £75 er mwyn sicrhau'r dyddiad. Mae bwcio yn ddarostyngedig i gymal canslo, cymal goramser a nifer arall o amodau a nodir yn glir yn y gwaith papur.Unwaith y derbynnir y Ffurflen Fwcio a'r blaendal yna mae'r cytundeb yn derfynol. Dim ond salwch difrifol neu salwch ar y diwrnod fyddai'n ein rhwystro rhag perfformio yn unol a'r cytundeb - ac hyd yn oed wedyn byddai'r band neu'r galwr yn chwilio am rywun yn ein lle.

Sut byddwn ni'n talu?

Codwn ffi am y noson ac nid fesul awr felly yr un fydd y ffi pa mor hir/fyr bynnag bydd y Band yn perfformio yn ystod y noson. Ffactorau eraill allai amharu ar y ffi yw "dyddiadau arbennig" fel Dydd Sant Padrig, Noson Burns neu Hogmanay.

 

'Rydym yn gofyn am ffi neu flaendal wrth gadarnhau'r trefniant gyda'r gweddill i gael ei dalu i'r Band ar y noson.Nid ydym yn derbyn cerdyn credyd nac, yn wir, yn gwybod am unrhyw Fand Ceilidh sy'n gwneud hynny- felly rhaid talu'r blaendal gyda siec a'r gweddill mewn arian parod i'r Band ar y noson.Dyma'r dull o dalu y byddwn yn ei ddymuno er y byddwn yn fodlon derbyn siec am y gweddill ar y noson.

'Rydym yn hoff o diwn/dawns arbennig - a fyddai'n bosib..?

Wrth gwrs neu efallai yr hoffech roi cryno ddisg i ni o'ch ffefryn i ddechrau'r noson.

Ydych chi'n debyg o fod yn swnllyd?

Bydd digon o swn ar gyfer y dawnswyr tra'i fod yn dderbyniol hefyd i'r rhai sy'n dymuno eistedd a siarad. Os hoffech gael mwy neu lai o swn - dywedwch hynny ar y noson. 'Rydym yn dawelach na Disgo- pan yn prynu ein cyfarpar y flaenoriaeth oedd swn peraidd ac eglur yn hytrach na swn uchel.

Pa ddawnsfeydd a geir mewn Ceilidh?

Lucky 7.........Clopton Bridge, Biwmaris Bymp ac eraill hefyd- weithiau ceir ffefrynau o'r Alban fel Dashing White Sergeant........neu'r Canadian Barn Dance. Mae'r Bridge of Athlone a'r Waves of Tory yn ffefrynnau o'r Iwerddon ynghyd a'r hen ffefryn Blingo'r Gath (Strip the Willow).

Hoffem gael noson a thema Saesnig/Americanaidd/Gwyddelig/Albanaidd a Chymreig - fyddai hyn yn bosib?

Rydym yn brofiadol mewn chwarae sawl math o ddawns- fyddai hyn ddim yn broblem.

Byddwn yn mynd i Geilidh yn aml-a ellid cael dawnsfeydd sy'n cynnig mwy o her i'r dawnswyr?

Bydd ein galwr yn barod i alw dawnsfeydd o'r math os oes dawnswyr profiadol yn bresennol.

Pa fath o feniw sydd ei angen?

'rydym wedi chwarae mewn mannau o Dy Mawreddog i Gazebo ar iard fferm. Digon o le sy'n bwysig - ac os mewn pabell fawr dylai fod heb bolion cynnal ar y llawr dawnsio - llawr pren gwastad sy'n gweithio orau.

Aall plant ymuno i mewn?

Dro ar ol tro yn ein dawnsfeydd gwelwn blant yn codi i ddawnsio a chael hwyl. Bydd ein galwr yn eu croesawu ar y llawr bob amser ac yn mynd allan o'i ffordd i sicrhau eu bont yn deall y ddawns.

 

Mae gennym noson i'w threfnu ac angen achlysur cymdeithasol.

'Rydym wedi chwarae mewn priodasau,partion,achlysuron Nadoligaidd,Nosweithiau Burns/ Sant Padrig, CORPORATE ENTERTAINMENTS, achlysuron codi arian a phartion plant ac wedi croesawu'r flwyddyn newydd unwaith neu ddwy. Mae'r Ceilidh yn ddelfrydol ar gyfer y mathau hyn o achlysuron. Mae'r dawnsfeydd yn annog pobl i gymysgu a'i gilydd - efallai bod dau deulu'n cyfarfod mewn priodas neu gydweithwyr a'u partneriaid mewn parti gwaith. Mae'r wen(Circumflex on the "e") ar eu hwynebau yn dyst i faint maent yn mwynhau eu hunain hyd yn oed os nad yn ddawnswyr o fri (mae rhai o'r farn bod dawnsio allan o step yn fwy o hwyl na dawnsio'n gywir).

Hoffem godi arian at elusen.

'Rydym yn trefnu dawns neu ddwy y flwyddyn i godi arian at elusennau o'n dewis ni a, gyda'r profiad hwn, gallwn gadarnhau bod Ceilidh yn ffordd dda o godi arian , yn enwedig am fod y costau'n is nag a feddyliwch. Noder bod cyfleoedd eraill i godi arian ar y noson drwy raffl, rhedeg darnau punt i mewn i botel chwisgi, arwerthiant addewidion etc. Gellid lleihau costau arlwyo a gwneud trefniadau drwy ofyn i'r gwesteion ddod a phryd bwyd gyda hwy i'w rannu . Ond cofiwch hysbysebu'n eang, yn barhaol (a dychmygol) am o leiaf ddeufis ymlaen llaw - mae dyddiaduron yn debyg o fod yn llawn gyda rhyw bythefnos i fynd.

Oes gan y Band yswiriant?

Oes mae gennym Yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus ac mae ein cyfarpar wedi ei archwilio i safon ‘PAT’